Algemene voorwaarden

artikel 1.          Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Senion (Laptopkar.nl) en een Wederpartij waarop Senion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Senion, voor de uitvoering waarvan door Senion derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Senion en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Senion en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Senion niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Senion in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2           Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Senion zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Senion kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Senion daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Senion anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Senion niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3           Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Senion en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Senion derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Senion dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Senion gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Senion ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Senion. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Senion gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Senion heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Senion is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Senion de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Senion zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Senion gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Senion bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Senion op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Senion een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Senion gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Senion daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Senion met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Senion niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Senion alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Senion rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Senion is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • –    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • –    na het sluiten van de overeenkomst Senion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • –    de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • –    Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Senion kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Senion gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Senion bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Senion kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Senion op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Senion de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Senion tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Senion gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Senion gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Senion, zal Senion in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Senion extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Senion anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Senion vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Senion op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel  5          Overmacht

 1. Senion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Senion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Senion niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Senion of van derden daaronder begrepen. Senion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Senion zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Senion kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Senion ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Senion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6           Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Senion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Senion aangegeven. Senion is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Senion heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Senion kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Senion kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Senion verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Senion echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Senion in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Senion totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Senion gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Senion geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Senion veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Senion daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Senion ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Senion gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Senion bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Senion zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Senion en door Senion aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Senion zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Senion te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Senion kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Senion verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Senion, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Senion geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Senion te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Senion te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Senion in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Senion in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Senion de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Senion, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Senion te retourneren en de eigendom daarover aan Senion te verschaffen, tenzij Senion anders aangeeft.
 8. 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Senion daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. 10.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Senion en de door Senion bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9  Aansprakelijkheid

 1. Indien Senion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Senion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Senion is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Senion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Senion beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Senion is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Senion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Senion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Senion toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Senion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Senion of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10          Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11          Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Senion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Senion toerekenbaar is.
 2. Indien Senion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Senion zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Senion, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Senion en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

artikel  12         Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Senion partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Senion is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Senion het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Comments (31)

 • sex portale Reageren

  of course like your web site however you need to test the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I
  to find it very troublesome to tell the truth on the other hand I will
  certainly come back again.

  14 april 2021 op 02:49
 • sex Portale Reageren

  These are truly enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant points here.
  Any way keep up wrinting.

  17 april 2021 op 05:25
 • crypto sportsbook Reageren

  Definitely believe that which you said. Your
  favorite reason appeared to be on the net the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they
  just don’t know about. You managed to hit the nail
  upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

  21 april 2021 op 12:58
 • Bitcoin football betting Reageren

  Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it
  has pretty much the same layout and design. Great choice
  of colors!

  21 april 2021 op 13:11
 • bet with bitcoin Reageren

  You’ve made some good points there. I looked on the internet to learn more
  about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

  22 april 2021 op 12:36
 • bitcoin betting Reageren

  Someone essentially assist to make significantly
  articles I might state. That is the first time I
  frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to make
  this particular submit extraordinary. Excellent job!

  22 april 2021 op 12:57
 • best bitcoin sportsbook Reageren

  I constantly spent my half an hour to read this weblog’s posts every day along with a cup of
  coffee.

  22 april 2021 op 14:58
 • best bitcoin sportsbook Reageren

  Hello to every body, it’s my first go to see of this
  web site; this website consists of remarkable and genuinely
  good information designed for readers.

  22 april 2021 op 16:58
 • erotyczne randki Reageren

  Spot on with this write-up, I really think this web site needs much more
  attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

  24 april 2021 op 12:39
 • automated content generation Reageren

  Hi there, I found your web site via Google even as searching for a
  comparable matter, your web site got here up, it seems
  to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just turned into aware of your blog through Google, and located that it’s really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you happen to continue this in future.
  Numerous other people shall be benefited out of your writing.

  Cheers!

  24 april 2021 op 22:26
 • blog content generator Reageren

  I have read so many posts concerning the blogger lovers except this
  paragraph is truly a nice article, keep it up.

  25 april 2021 op 08:56
 • article generator online Reageren

  I’ve been browsing on-line greater than three hours these days, but I by no means
  discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content
  material as you probably did, the internet will likely be much more
  useful than ever before.

  25 april 2021 op 10:50
 • bra dejtingsajt Reageren

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very useful information specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a very long time.
  Thank you and good luck.

  25 april 2021 op 23:57
 • vilken dejtingsida är mest seriös Reageren

  Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing
  a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as
  yours and I think we could greatly benefit from
  each other. If you’re interested feel free
  to shoot me an email. I look forward to hearing from you!
  Terrific blog by the way!

  26 april 2021 op 01:53
 • vilken dejtingsida är mest seriös Reageren

  Thank you for another informative blog. Where else may just I am getting that type of information written in such an ideal manner?
  I’ve a challenge that I’m simply now running on,
  and I have been on the look out for such information.

  26 april 2021 op 03:03
 • bra dejtingsajt Reageren

  It is in point of fact a great and helpful piece of
  info. I am satisfied that you shared this useful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  26 april 2021 op 05:46
 • dating sidor Reageren

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wanted to say that I have really enjoyed surfing around
  your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I
  hope you write again soon!

  26 april 2021 op 17:26
 • free Online football games Reageren

  Very good info. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon).
  I’ve bookmarked it for later!

  26 april 2021 op 21:54
 • Play soccer online Reageren

  Just desire to say your article is as astounding.
  The clarity in your publish is simply nice and i could think you are knowledgeable on this subject.
  Fine with your permission allow me to grasp your feed
  to stay updated with drawing close post. Thank you a million and
  please carry on the enjoyable work.

  27 april 2021 op 04:49
 • play football games online Reageren

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what
  I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am
  an aspiring blog writer but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any helpful hints for
  rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

  27 april 2021 op 05:24
 • replace seals on windows Reageren

  I’m gone to say to my little brother, that he should also
  pay a visit this weblog on regular basis to take updated from most
  up-to-date information.

  28 april 2021 op 11:35
 • btcカジノ Reageren

  Hi there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!

  30 april 2021 op 03:36
 • ビットコインカジノ Reageren

  Attractive element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I get actually loved account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your feeds or even I achievement you get admission to constantly fast.

  1 mei 2021 op 02:00
 • buy instagram followers Reageren

  I got this web page from my pal who shared with
  me on the topic of this web page and now this time I
  am browsing this web site and reading very informative
  articles here.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback
  on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal
  cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  My page – buy instagram followers

  1 mei 2021 op 07:33
 • crypto sportsbook Reageren

  After checking out a few of the blog articles on your web site, I seriously like your technique of writing a blog.
  I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near
  future. Please check out my website as well and
  tell me what you think.

  5 mei 2021 op 21:26
 • bitcoin sports betting sites Reageren

  Yes! Finally something about you.

  5 mei 2021 op 21:46
 • hookup apps Reageren

  Hookup Women Uses Cost-free Issues? A Great Side to side Reward!

  Free hookup females hookup apps on the web
  is the perfect solution if you’re fed up with planning to bars and night clubs merely to be prevented, as well as even worse, laughed at.
  I realize what it’s like because I’ve been there.
  I had been solitary and needy back into the working day — I necessary a brand new companion —
  nevertheless i continued trying because I
  had no other selection. If you’re a single guy who would like to hookup with attractive
  women without gonna those spots the location where the women are alone, then this
  post might just change your lifestyle. It can explain why online dating on-line
  is the perfect option if you’re a guy that is shy to strategy
  a wonderful lady in a nightclub or group.

  7 mei 2021 op 15:52
 • ビット コイン オンライン カジノ Reageren

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your
  point. You obviously know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

  7 mei 2021 op 18:34
 • 비트 코인 카지노 Reageren

  I delight in, lead to I discovered exactly what I used to be taking a
  look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  8 mei 2021 op 02:48
 • 暗号カジノ Reageren

  I think this is one of the most vital information for me. And i
  am satisfied studying your article. However should observation on few normal issues, The site style is wonderful, the articles is in reality nice : D.
  Excellent task, cheers

  8 mei 2021 op 03:53
 • 최고의 카지노 비트 코인 Reageren

  This is a great tip particularly to those new to
  the blogosphere. Simple but very precise info… Appreciate your sharing this
  one. A must read post!

  8 mei 2021 op 05:56

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *